Usługi Leśne na 2016r | lzdrogow.sggw.pl
www.sggw.pl - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego strona główna | szukaj | kontakt
Usługi Leśne na 2016r
Logo MST

Leśny Zakład Doświadczalny w Rogowie

95-063 Rogów, woj. łódzkie, Ul. Akademicka 20
Tel. (046) 874 90 31, 874 80 05 ; Fax. (046) 874 90 08
e-mail: sekretariat@lzd.sggw.pl

            Rogów, dnia18.11. 2015 r.

 

 

 

 

Zn spr. ZP B1/05/2015  

 

Ogłoszenie o zamówieniu

 

 


1.     

Nazwa i adres Zamawiającego

 

SGGW Leśny Zakład Doświadczalny w Rogowie

ul. Akademicka 20

95-063 Rogów

tel. 0-46 / 874 90 31; 0/46 874 80 48; fax 0-46 / 874 90 08

e-mail: lzdrogow@poczta.fm

 


2.     

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony  o wartości nie przekraczającej kwot na podst. art. 11 ust 8 ustawy PZP


3.     

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie SIWZ

www.lzdrogow.sggw.pl

 

SIWZ można również uzyskać na wniosek przesłany za pośrednictwem poczty,

e-mailem, faksem lub złożony osobiście w siedzibie Zamawiającego (pok. 11)

 


4.     

Określenie przedmiotu zamówienia:

 

„Usługi z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Rogów w leśnictwach:

Jasień, Strzelna, Głuchów, Lipce oraz usługi szkółkarskie w Gospodarstwie Szkółkarskim w 2016 roku.”

 

CPV 77200000-2, 77210000-5, 77211200-4, 77211400-6, 77211500-7, 77211600-8, 77230000-1, 77231000-8.

 

Przedmiot zamówienia :

Zadanie nr 1. Usługi z zakresu gospodarki leśnej w leśnictwie Jasień

Zadanie nr 2. Usługi z zakresu gospodarki leśnej w leśnictwie Strzelna

Zadanie nr 3. Usługi z zakresu gospodarki leśnej w leśnictwie Głuchów

Zadanie nr 4. Usługi z zakresu gospodarki leśnej w leśnictwie Lipce

Zadanie nr 5. Usługi szkółkarskie w Gospodarstwie Szkółkarskim

 


5.     

Dopuszcza się składanie ofert częściowych ( 5 części zamówienia).

 

6.  Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

 


7.     

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełniania tych warunków.

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:


1)     

posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;


2)     

posiadania wiedzy i doświadczenia;


3)     

dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4)  sytuacji ekonomicznej i finansowej

8. Lista wymaganych oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie w/w  warunków postępowania.

8.1 Aktualny odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

8.2 Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

8.3 Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (art. 22 i 24 ustawy pzp)

8.4 Zatwierdzony wzór umowy jako załącznik nr 5 do SIWZ


8.5   

Wykazu wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przynajmniej trzech usług z zakresu gospodarki leśnej, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy – w tym okresie z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że usługi zostały wykonane należycie.


8.6   

Wykaz narzędzi i urządzeń potrzebnych do wykonania usługi stanowiący załącznik nr 6 SIWZ


8.7   

Wykaz potencjału technicznego

 

  9.  Kryteria oceny ofert  -    cena                                             80%  

                                          -   potencjał techniczny i osobowy  20%  

         W zakresie zadania nr 5                                 100%                                                                                       

10.  Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające.

11. Termin składania ofert: 25 .11.2015r do godz. 12.00

12. Miejsce składania ofert: siedziba zamawiającego, sekretariat  LZD, pok. 18

      13. Otwarcie ofert: 25.11.2015 r. w siedzibie zamawiającego (sala wykładowa- parter) o      

       godz. 12.15.

14. Termin wykonania zamówienia: we wszystkich częściach zamówienia sukcesywnie od 02.01.2016 r. do 31.12.2016 r. – w zakresie zadania nr1, 2, 3, 4. W zakresie zadania nr 5 od 01.04.2016 do 30.09.2016 r.

      15. Termin związania ofertą 30 dni

 

 

ZałącznikWielkość
Siwz Usługi lesne_w_LZD na 2016.pdf494.27 KB
zad_1.pdf84.55 KB
zad_2.pdf82.39 KB
zad_3.pdf85.79 KB
zad_4.pdf82.34 KB
zad_5.pdf69.86 KB
Wykaz pozycji do zadania nr 1 Jasień.pdf204.24 KB
Wykaz pozycji do zadania nr 2 Strzelna.pdf181.57 KB
Wykaz pozycji do zadania nr 3 Głuchów.pdf209.07 KB
Wykaz pozycji do zadania nr 4 Lipce.pdf202.26 KB
PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT_1.jpeg706.86 KB
PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT_2.jpeg581.92 KB

Kategoria: Drukuj
© SGGW - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - Wszystkie prawa zastrzeżone.