Budowa Gajówki Trzcianka | lzdrogow.sggw.pl
www.sggw.pl - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego strona główna | szukaj | kontakt
Budowa Gajówki Trzcianka
Logo MST

Leśny Zakład Doświadczalny w Rogowie

95-063 Rogów, woj. łódzkie, Ul. Akademicka 20
Tel. (046) 874 90 31, 874 80 05 ; Fax. (046) 874 90 08
e-mail: sekretariat@lzd.sggw.pl

                                           Rogów, dnia 31.05.2016r.

 

OGŁOSZENIE

    o zamówieniu publicznym

o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 231)

 

Nazwa zamówienia:

Budowa domu jednorodzinnego w siedlisku Gajówka Trzcianka oraz rozebranie istniejącego budynku drewnianego.

1. Nazwa i adres zamawiającego

SGGW Leśny Zakład Doświadczalny w Rogowie, ul. Akademicka 20, 95-063 Rogów tel.46 874 90 31, fax 46 874 90 08.

2. Adres strony internetowej zamawiającego: www.lzdrogow.sggw.pl

3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Budowa domu jednorodzinnego w siedlisku Gajówka Trzcianka oraz rozebranie istniejącego budynku drewnianego.

CPV 45000000-7    Roboty budowlane

CPV 45215200-9    Budowa domu

CPV 45100000-8    Rozbiórka istniejącego drewnianego budynku.

4. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających - 20% wartości zamówienia podstawowego

5. Zamawiający nie przewiduje złożenie ofert częściowych .

6. Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert wariantowych

7. Termin wykonania zamówienia:

do 30 października 2016– budowa domu; do 20 grudnia 2016 roku – rozebranie istniejącego drewnianego budynku

8. Informacja na temat wadium:

w kwocie 8000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych)

* we wszystkich formach przewidzianych w art.45 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych

* wadium w pieniądzu należy wnieść na konto bankowe Zamawiającego;

BANK  PEKAO  S.A. I O/BRZEZINY 25 1240 3334 1111 0000 2772 2815

* Wadium w innej formie niż pieniądz (oryginał dokumentu) należy zdeponować w:

Kasie Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Rogowie, ul. Akademicka 20

9. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

10. Warunki udziału w postępowaniu, sposób oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu

10.1 Warunki ubiegania się o udzielenie zamówienia:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące

1)     posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

2)     posiadania wiedzy i doświadczenia

3)     dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

4)     sytuacji ekonomicznej i finansowej

10.2 Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie

1)     posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie treści oświadczenia złożonego przez Wykonawcę zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. Ocena spełnienia wymogu zostanie dokonana metodą spełnia-nie spełnia

2)     wiedzy i doświadczenia

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie treści oświadczenia złożonego przez Wykonawcę zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. Ocena spełnienia wymogu zostanie dokonana metodą spełnia-nie spełnia

      Za spełnienie tego warunku zamawiający uzna wykazanie się przez Wykonawcę wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat trzy roboty budowlane o wartości nie mniejszej niż 300 000 zł netto przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączenia dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone– załączyć protokoły  odbioru robót

3)     potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie treści oświadczenia złożonego przez Wykonawcę zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. Ocena spełnienia wymogu zostanie dokonana metodą spełnia-nie spełnia

4)     sytuacji ekonomicznej i finansowej

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie treści oświadczenia złożonego przez Wykonawcę zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. Ocena spełnienia wymogu zostanie dokonana metodą spełnia-nie spełnia

Za spełnienie tego warunku zamawiający uzna opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie prowadzona na podstawie treści złożonych oświadczeń i dokumentów wymaganych zgodnie rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy(Dz. U. z 2013r. poz.231).

11 Informacja o oświadczeniach lub dokumentach jakie dostarczyć mają Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy , oraz potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego.

11.1 W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (zał. Nr 2 do SIWZ

11.2 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy należy przedłożyć:

* oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 3 do SIWZ);

* aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy:

* aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

* aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

* wykaz co najmniej trzech robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia wykonanych okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, o wartości nie mniejszej niż 300 000 zł z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączenia dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

* opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia,

* zatwierdzony wzór umowy stanowiący załącznik nr 5 SIWZ

* wypełniony załącznik nr 6 i 7 SIWZ

Dokumenty  podmiotów zagranicznych:

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium  Rzeczpospolitej Polskiej , przedkłada:

*  dokument  wystawiony w kraju  , w którym  ma siedzibę lub miejsce zamieszkania  potwierdzający ,że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono  upadłości – wystawiony nie wcześniej  niż 6 miesięcy  przed  upływem  terminu  składania  wniosków  o dopuszczenie  do udziału w postępowaniu o udzielenie  zamówienia  albo  składania ofert,

* Zgodnie z art. 36 ust. 4 wykonawca zobowiązany jest wskazać którą część wykonania prac powierzy  podwykonawcom,

12. Miejsce odbioru SIWZ.

Budynek Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Rogowie, ul. Akademicka 20 – pokój nr 11.

13. Miejsce i termin składania ofert::

Budynek Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Rogowie, ul. Akademicka 20 – pokój nr 18 – sekretariat LZD do godziny 12:00 do dnia 14.06.2016 roku.

14. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Budynek Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Rogowie, ul. Akademicka 20 – pokój nr 18 – sala wykładowa – parter  w dniu 14.06.2016 o godzinie 12:15 .

15. Termin związania ofertą

30 dni

16. Data zamieszczenia w BZP

31.05.2016

 

Załączniki do pobrania:

1. SIWZ Budowa gajówki Trzcianka II

2. projekt Z78D części I-IV arch-konstr-elektryka-sanit.pdf

3. projekt Z78D część - obliczenia statyczne.pdf

4. TOM 1 zagospodarowanie opis 05052016.pdf

5. TOM 2 adaptacja gotowa Z78D 05052016.pdf

6. TOM 3 obliczenia statyczne 05052016.pdf

7. CON - 42-05-2016 - PROJEKT OFFICYNA - Adaptacja domku Z78D - P v2.pdf

 


Kategoria: Drukuj
© SGGW - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - Wszystkie prawa zastrzeżone.