nabór na stanowisko: Referent/Specjalista ds. administracyjnych | lzdrogow.sggw.pl
www.sggw.pl - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego strona główna | szukaj | kontakt
nabór na stanowisko: Referent/Specjalista ds. administracyjnych
Logo MST

Leśny Zakład Doświadczalny w Rogowie

95-063 Rogów, woj. łódzkie, Ul. Akademicka 20
Tel. (046) 874 90 31, 874 80 05 ; Fax. (046) 874 90 08
e-mail: sekretariat@lzd.sggw.pl

 

 

Rogów, dnia 12.06.2016 r.

 

 

Zn. spr. S-11/4/2016

 

OGŁOSZENIE

Dyrektor Leśnego Zakładu Doświadczalnego SGGW w Rogowie ogłasza nabór na stanowisko: Referent/Specjalista ds. administracyjnych.

 

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Leśny Zakład Doświadczalny w Rogowie
ul. Akademicka 20
95-063 Rogów

WARUNKI PRACY:

 • praca biurowa,
 • prowadzenie magazynu, w tym magazynu paliwa i smarów,
 • prowadzenie kart ewidencji odpadów, składanie okresowych sprawozdań z korzystania ze środowiska,
 • praca przy komputerze,
 • wysiłek fizyczny,
 • zatrudnienie na pełny etat, na czas określony (2 lata) z możliwością zawarcia kolejnej umowy na czas nieokreślony.

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • wykształcenie wyższe, pożądane z zakresu prawa lub administracji,
 • staż pracy minimum 3 lata,
 • wiedza z zakresu gospodarki magazynowej, prawa zamówień publicznych,
 • dobra znajomość obsługi komputera,
 • dobry stan zdrowia,
 • dyspozycyjność związana z wyjazdami służbowymi lub przyjęciem towaru do magazynu po godz. 15-tej,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • prawo jazdy kat. B,
 • umiejętność dobrej organizacji pracy własnej,
 • sumienność i staranność w wykonywaniu obowiązków,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność pracy w warunkach stresu i pod presją czasu.

 

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE:

 • CV oraz List motywacyjny z danymi adresowymi (telefon, e-mail) opatrzony czytelnym podpisem kandydata,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz staż pracy (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej),
 • oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na danym stanowisku,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, dla potrzeb niezbędnych
  do realizacji procesu naboru na stanowisko Referent/Specjalista ds. administracyjnych, zgodnie
  z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz.926
  z późn. zm.),
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w sekretariacie LZD Rogów, ul. Akademicka 20,
95-063 Rogów w terminie do dnia 25 lipca 2016 roku do godz. 11.00, w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko Referent/Specjalisty ds. administracyjnych w LZD Rogów”.

INFORMACJE DODATKOWE:

 • po weryfikacji formalnej wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną,
 • LZD Rogów nie odsyła złożonych dokumentów. Dokumenty będzie można odebrać w ciągu 2 tygodni od daty ogłoszenia wyboru. Po tym terminie dokumenty zostaną zniszczone.
 • LZD Rogów nie zapewnia mieszkania,
 • LZD Rogów nie zwraca kosztów związanych z naborem,
 • Dyrektor LZD Rogów zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru, na każdym etapie postępowania kwalifikacyjnego, bez podania przyczyny.

 

Dyrektor LZD Rogów
 
Janusz Falkowski


Kategoria: Drukuj
© SGGW - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - Wszystkie prawa zastrzeżone.