Utworzenie Ogrodu Ginących Roślin Świata w Arboretum SGGW w Rogowie | lzdrogow.sggw.pl
www.sggw.pl - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego strona główna | szukaj | kontakt
Utworzenie Ogrodu Ginących Roślin Świata w Arboretum SGGW w Rogowie
Logo MST

Leśny Zakład Doświadczalny w Rogowie

95-063 Rogów, woj. łódzkie, Ul. Akademicka 20
Tel. (046) 874 90 31, 874 80 05 ; Fax. (046) 874 90 08
e-mail: sekretariat@lzd.sggw.pl

Projekt unijny

 

                                 Rogów, dnia 19.09.2016r.

 

OGŁOSZENIE

    o zamówieniu publicznym

o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164)

 

Nazwa zamówienia:

 

UTWORZENIE OGRODU GINĄCYCH ROŚLIN ŚWIATA W ARBORETUM SGGW W ROGOWIE

 

1. Nazwa i adres zamawiającego

SGGW Leśny Zakład Doświadczalny w Rogowie, ul. Akademicka 20, 95-063 Rogów tel.46 874 90 31, fax 46 874 90 08.

2. Adres strony internetowej zamawiającego: www.lzdrogow.sggw.pl

3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Utworzenie ogrodu ginących roślin świata w Arboretum SGGW w Rogowie

CPV 45000000-7    Roboty budowlane

3.1 Zgodnie z art. 29 ust 3a Prawo zamówień publicznych zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę osób na podstawie umowy o pracę wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (Dz.U. z 4014 r. poz 1502, z póź. zm.)

4. Zamawiający  nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających .

5. Zamawiający nie przewiduje złożenie ofert częściowych .

6. Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert wariantowych

7. Termin realizacji zamówienia:

do – 31-05.2017

8. Informacja na temat wadium:

w kwocie 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy  złotych)

* we wszystkich formach przewidzianych w art.45 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych

* wadium w pieniądzu należy wnieść na konto bankowe Zamawiającego;

BANK  PEKAO  S.A. I O/BRZEZINY 25 1240 3334 1111 0000 2772 2815

* Wadium w innej formie niż pieniądz (oryginał dokumentu) należy zdeponować w:

Kasie Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Rogowie, ul. Akademicka 20

9. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

10. Warunki udziału w postępowaniu, sposób oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu

10.1 Warunki ubiegania się o udzielenie zamówienia:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

nie podlegają wykluczeniu;

spełniają warunki dotyczące:

a.  kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika      to z odrębnych przepisów:

b. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Za spełnienie tego warunku zamawiający uzna posiadanie przez Wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia .

c. zdolności technicznej lub zawodowej:

Za spełnienie tego warunku zamawiający uzna wykazanie się przez Wykonawcę wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat dwu robót budowlanych o wartości nie mniejszej niż 700 000 zł netto każda  a jeżeli okres działalności jest krótszy co najmniej jedną wykonaną robotę budowlaną.

11 W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu do oferty należy załączyć:

11.1 aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,

11.2 aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

11.3 aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych   lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

Dokumenty  podmiotów zagranicznych:

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium  Rzeczpospolitej Polskiej , przedkłada:

*  dokument  wystawiony w kraju  , w którym  ma siedzibę lub miejsce zamieszkania  potwierdzający ,że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono  upadłości – wystawiony nie wcześniej  niż 6 miesięcy  przed  upływem  terminu  składania  wniosków  o dopuszczenie  do udziału w postępowaniu o udzielenie  zamówienia  albo  składania ofert,

12. Miejsce odbioru SIWZ.

Budynek Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Rogowie, ul. Akademicka 20 – pokój nr 11.

13. Miejsce i termin składania ofert::

Budynek Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Rogowie, ul. Akademicka 20 – pokój nr 18 – sekretariat LZD do godziny 12:00 do dnia 03.10.2016 roku.

14. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Budynek Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Rogowie, ul. Akademicka 20 – pokój nr 18 – sala wykładowa – parter  w dniu 03.10.2016 o godzinie 12:15 .

15. Termin związania ofertą

30 dni

16. Data zamieszczenia w BZP

19.09.2016

 

 

 Plik do pobrania:

1. SIWZ

2. Projekt Graficzny

3. Projekt opis

4. Przedmiar robót

 

 Zawiadomienie o wyborze oferty

 


Kategoria: Drukuj
© SGGW - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - Wszystkie prawa zastrzeżone.