Dostawa paliw płynnych - Ogłoszenie o zamówieniu | lzdrogow.sggw.pl
www.sggw.pl - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego strona główna | szukaj | kontakt
Dostawa paliw płynnych - Ogłoszenie o zamówieniu
Logo MST

Leśny Zakład Doświadczalny w Rogowie

95-063 Rogów, woj. łódzkie, Ul. Akademicka 20
Tel. (046) 874 90 31, 874 80 05 ; Fax. (046) 874 90 08
e-mail: sekretariat@lzd.sggw.pl

 

Rogów: Dostawa oleju napędowego grzewczego typu Ekoterm Plus lub oleju o równoważnych parametrach, oleju napędowego Ekodiesel oraz produktów naftowych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Leśny Zakład Doświadczalny, krajowy numer identyfikacyjny 178400100, ul. ul. Akademicka  20, 95063   Rogów, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 0-46 874-90-31, e-mail , faks 0-46 874-90-08. 
Adres strony internetowej (URL): www.lzdrogow.sggw.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka organizacyjna państwowej szkoły wyższej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

tak 
www.lzdrogow.sggw.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

tak 
www.lzdrogow.sggw.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

nie 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

nie 
adres 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak 
Inny sposób: 
bezpośrednio u zamawiającego, pocztą lub kurierem
Adres: 
SGGW Leśny Zakład Doświadczalny w Rogowie, ul. Akademicka 20, 95-063 Rogów


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oleju napędowego grzewczego typu Ekoterm Plus lub oleju o równoważnych parametrach, oleju napędowego Ekodiesel oraz produktów naftowych
Numer referencyjny: ZPB1/10/2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

nie


II.2) Rodzaj zamówienia: dostawy 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: 

Tak 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zadanie nr 1 Dostawa oleju opałowego typu Ekoterm Plus lub oleju o równoważnych parametrach. Dostawa oleju napędowego grzewczego typu Ekoterm Plus lub oleju opałowego o równoważnych parametrach do dwóch kotłowni przy Leśnym Zakładzie Doświadczalnym w Rogowie w ilości 180 000 litrów. Jednorazowa dostawa 10 000 litrów.Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: SGGW Leśny Zakład Doświadczalny w Rogowie. Kotłownia przy Bursie - Rogów, ul. Leśna 2, kotłownia przy ul. Akademickiej 20 w Rogowie. Jednorazowa dostawa 10 000 litrów. Kotłownia w Domku Myśliwskim w Głuchowie przy ul. Leśnej - 2 dostawy po 2500 l. Paliwo przyjmowane będzie w temperaturze referencyjnej + 15°C. Zadanie 2.Dostawa oleju napędowego Ekodiesel w ilości 25 000 litrów. Jednorazowa dostawa do zbiornika na olej napędowy o pojemności 5 000 litrów na własne potrzeby. Dostawy oleju napędowego Ekodiesel sukcesywne po telefonicznym zgłoszeniu zamówienia. Do każdej dostawy wymagane będzie świadectwo jakości paliwa. Paliwo przyjmowane będzie w temperaturze referencyjnej + 15°C. Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: SGGW Leśny Zakład Doświadczalny w Rogowie, ul. Akademicka 20 – 17.000 litrów, SGGW Leśny Zakład Doświadczalny – Gospodarstwo Rolne Puczniew 57, 95-083 Lutomiersk – 8.000 litrów Zadanie nr 3. Dostawa produktów naftowych 1 Olej Turdus a 5 l - 10 szt. 2 Olej Agrol a 5l - 10 szt. 3 Olej Hipol 80x90 5l - 10 szt. 4 Płyn Petrygo a 5l - 20 szt. 5 Płyn do spryskiwaczy a 5l. (-25°C) - 12 szt. 6 Olej hydrauliczny HL 46 -200l. - 1 beczka 7 Olej MOBIL 10 W 40 a 5l. (diesel) - 8 szt. 8 Olej MOBIL 5 W 50 a 5l. - 6 szt. 9 Olej ARAL MEGA TURBORAL 10W-40 20 l. - 2 szt. 10 Olej Mobil Delvac XHP10W40 a5l - 4 szt. 11 Olej Platinum ATF III a5 l. - 5 szt. 12 Olej Agro Utto 10w30 Orlen a5l - 8 szt. 13 Olej Hipol ATF IID a 5l. - 4 szt. do SGGW Leśny Zakład Doświadczalny w Rogowie, ul. Akademicka 20 

II.5) Główny kod CPV: 09135100-5
Dodatkowe kody CPV:09134100-8, 09211100-2, 09291600-7, 39831500-1
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 
Wartość bez VAT: 
Waluta: 


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: tak 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 20% zamówienia podstawowego
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

data zakończenia: 31/12/2017


II.9) Informacje dodatkowe: dostawy sukcesywne od dnia 1 stycznia 2017 roku

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wprowadza szczegółowego warunku udziału w wyżej wymienionym zakresie.
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Zamawiający nie wprowadza szczegółowego warunku udziału w wyżej wymienionym zakresie.
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Zamawiający nie wprowadza szczegółowego warunku udziału w wyżej wymienionym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie 
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp nie 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy. W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli oferta wykonawców, o której mowa w ust. 2, została wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców oddzielnie. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji określonych w art. 86 ust 5 przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

tak, 
Informacja na temat wadium 
Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w kwocie: Zadanie nr 1. 10.000,- zł (słownie: dziesięć tysięcy zł). Zadanie nr 2, 3 Wadium nie wymagane 2. Dopuszczalne formy wadium: 1) w pieniądzu, 2) poręczenia bankowe lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancje bankowe, 4) gwarancje ubezpieczeniowe, 5) poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić w formie przelewu na rachunek bankowy zamawiającego: BANK PEKAO S.A. I O/BRZEZINY 25 1240 3334 1111 0000 2772 2815 4. Wadium w innej formie niż pieniądz (oryginał dokumentu) należy zdeponować w: Kasie Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Rogowie, ul. Akademicka 20 5. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 11. 7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4 a i ust. 5 ustawy.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
nie 
Informacje dodatkowe: 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców: 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 
nie 
Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 
nie 
Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 
nie 
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 
nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie 
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie 
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

 

 


Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60

termin dostawy jednostkowej

40


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 

Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
nie 
Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

 

 


Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 


Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
1. w zakresie przedmiotu zamówienia jeśli zmiany są na korzyść Zamawiającego albo zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 2. w zakresie terminu realizacji, jeśli zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, w szczególności gdy realizowane jest zamówienie dodatkowe (ewentualnie wpisać inne okoliczności). 3.w zakresie wynagrodzenia, jeśli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, a w szczególności w przypadku zmniejszenia realizacji przedmiotu zamówienia w zw. z brzmieniem § 3 pkt 3 umowy. Zmiana wynagrodzenia nastąpi proporcjonalnie do zmiany przedmiotu zamówienia. 4. Zmiany wynagrodzenia przysługujące Wykonawcy w przypadkach uzasadnionych zmian podatku VAT od towaru i usług. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 24/11/2016, godzina: 12:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
nie 
Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
> 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: 24/12/2016
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1    Nazwa: Dostawa oleju napędowego grzewczego typu Ekoterm Plus lub oleju o równoważnych parametrach

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa oleju napędowego grzewczego typu Ekoterm Plus lub oleju opałowego o równoważnych parametrach do dwóch kotłowni przy Leśnym Zakładzie Doświadczalnym w Rogowie w ilości 180 000 litrów. Jednorazowa dostawa 10 000 litrów.Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia . ● SGGW Leśny Zakład Doświadczalny w Rogowie. Kotłownia przy Bursie - Rogów, ul. Leśna 2, kotłownia przy ul. Akademickiej 20 w Rogowie. Jednorazowa dostawa 10 000 litrów. Kotłownia w Domku Myśliwskim w Głuchowie przy ul. Leśnej - 2 dostawy po 2500 l. Paliwo przyjmowane będzie w temperaturze referencyjnej + 15°C. 
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09135100-5
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 


4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/12/2017
5) Kryteria oceny ofert:


Kryteria

Znaczenie

cena

60

termin dostawy jednostkowej

40

6) INFORMACJE DODATKOWE: Uwaga! Ze względu na to, że ceny oleju napędowego grzewczego, oleju napędowego ulegają zmianie podczas trwania umowy: 1. Wykonawca będzie stosował ceny w ofercie przetargowej przy założeniu, że cena z dnia 07.11.2016 stanowi cenę bazową i wynosi netto 2117,00 zł/m³ za olej napędowy grzewczy Ekoterm, 3333 zł/m³ za olej napędowy Ekodiesel 2. Zmiana dokonywana będzie w przypadku zmiany cen w PKN ORLEN tj. o .....zł/m³ mniej, o....... zł/m³ więcej niż cena podana na stronie internetowej www.orlen.pl obowiązująca w dniu dostawy. 3. Cena oleju napędowego grzewczego, oleju napędowego obowiązuje w dniu dostawy paliwa do Zamawiającego wg zasady z pkt 2. 

 

Część nr: 2    Nazwa: Dostawa oleju napędowego Ekodiesel

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa oleju napędowego Ekodiesel w ilości 25 000 litrów. Jednorazowa dostawa do zbiornika na olej napędowy o pojemności 5 000 litrów na własne potrzeby Dostawy oleju napędowego Ekodiesel sukcesywne po telefonicznym zgłoszeniu zamówienia. Do każdej dostawy wymagane będzie świadectwo jakości paliwa. Paliwo przyjmowane będzie w temperaturze referencyjnej + 15°C. Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia ● SGGW Leśny Zakład Doświadczalny w Rogowie, ul. Akademicka 20 – 17.000 litrów ● SGGW Leśny Zakład Doświadczalny – Gospodarstwo Rolne Puczniew 57, 95-083 Lutomiersk – 8.000 litrów 
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09134100-8
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 


4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/12/2017
5) Kryteria oceny ofert:


Kryteria

Znaczenie

cena

60

termin dostawy jednostkowy

40

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr: 3    Nazwa: Dostawa produktów naftowych

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa produktów naftowych 1 Olej Turdus a 5 l - 10 szt. 2 Olej Agrol a 5l - 10 szt. 3 Olej Hipol 80x90 5l - 10 szt. 4 Płyn Petrygo a 5l - 20 szt. 5 Płyn do spryskiwaczy a 5l. (-25°C)- 12 szt. 6 Olej hydrauliczny HL 46 -200l. - 1 beczka 7 Olej MOBIL 10 W 40 a 5l. (diesel - 8 szt. 8 Olej MOBIL 5 W 50 a 5l. - 6 szt. 9 Olej ARAL MEGA TURBORAL 10W-40 20 l. - 2 szt. 10 Olej Mobil Delvac XHP10W40 a5l - 4 szt. 11 Olej Platinum ATF III a 5 l. - 5 szt. 12 Olej Agro Utto 10w30 Orlen a5l - 8 szt. 13 Olej Hipol ATF IID a 5l. - 4 szt. do SGGW Leśny Zakład Doświadczalny w Rogowie, ul. Akademicka 20
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09211100-2, 09291600-7, 39831500-1
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 


4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/12/2017
5) Kryteria oceny ofert:


Kryteria

Znaczenie

cena

60

termin dostawy jednostkowej

40

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:    Nazwa: 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 


4) Czas trwania lub termin wykonania: 
5) Kryteria oceny ofert:


Kryteria

Znaczenie

 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Dokumenty do pobrania

1. SIWZ_Olej_opalowy_napedowy_i_produkty_naftowe.pdf

 2. Modyfikacja SIWZ


3. Zbiorcze zestawienie ofert

4. Dotyczy RUTMAX

5. Zawiadomienie o wyborze oferty

 


Kategoria: Drukuj
© SGGW - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - Wszystkie prawa zastrzeżone.