Zarządzenie w sprawie LKP "Lasy Spalsko-Rogowskie" | lzdrogow.sggw.pl
www.sggw.pl - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego strona główna | szukaj | kontakt
Zarządzenie w sprawie LKP "Lasy Spalsko-Rogowskie"
Logo MST

Leśny Zakład Doświadczalny w Rogowie

95-063 Rogów, woj. łódzkie, Ul. Akademicka 20
Tel. (046) 874 90 31, 874 80 05 ; Fax. (046) 874 90 08
e-mail: sekretariat@lzd.sggw.pl

ZARZĄDZENIE NR 85
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z 30 października 2002 roku

w sprawie Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Spalsko -Rogowskie"

ZO-731-18/02

Na podstawie art. 13 b ust. 1 oraz art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn. 2000, Dz. U. Nr 56 poz. 679 ze zm.), zarządza się co następuje:

& 1.

Ustanawia się Leśny Kompleks Promocyjny (LKP) „Lasy Spalsko - Rogowskie”, położony na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi, obejmujący następujące obszary:

 • Nadleśnictwo Brzeziny – pow. 14434 ha, w tym: obręb leśny Brzeziny (pow. 7743,19 ha) oraz obręb leśny Regny (pow. 6690,73 ha),
 • Nadleśnictwo Spała – pow. 15542 ha , w tym: obręb leśny Lubochnia (pow. 7053 ha) oraz obręb leśny Spała (pow. 8489 ha).

& 2.

 1. Na podstawie wniosku Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego SGGW włącza się w skład LKP „Lasy Spalsko – Rogowskie” , Leśny zakład Doświadczalny (LZD) Rogów należący do Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
 2. W skład LZD Rogów (o pow. 3691 ha) wchodzą: Nadleśnictwo Rogów, Szkółkarski Ośrodek Szkoleniowy, Arboretum oraz Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej.

&3.

 1. Celem działania LKP ”Lasy Spalsko-Rogowskie” jest promocja trwale zrównoważonej gospodarki leśnej, ochrona zasobów przyrody w lasach oraz edukacja leśna społeczeństwa.
 2. LKP „Lasy Spalsko-Rogowskie” jest obszarem funkcjonalnym o znaczeniu ekologicznym, edukacyjnym i społecznym.

&4.

Zobowiązuje się Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi – przy współpracy z dyrektorem LZD Rogów, do:

 1. Opracowania jednolitego programu gospodarczo-ochronnego LKP „Lasy Spalsko-Rogowskie”
 2. przekazania programu, o którym mowa w punkcie 1, wójtom gmin objętych granicami LKP „Lasy Spalsko-Rogowskie” do wiadomości, oraz nadleśniczym Nadleśnictw: Brzeziny, Spała i Rogów – do realizacji:
 3. nadzorowania realizacji tego programu.

& 5.

Program o którym mowa w & 4 powinien zawierać m.in. następujące zagadnienia:

 1. ocenę rozpoznania stanu lasu, zwłaszcza jego walorów przyrodniczych i zagrożeń;
 2. ocenę dotychczasowych kierunków i metod zagospodarowania lasu pod kątem realizacji funkcji lasu, ekologicznych, produkcyjnych i społecznych oraz wskazania ewentualnych zmian i korekt w tym zakresie;
 3. określenie kierunków działań w celu udostępnienia lasu m.in. dla potrzeb edukacyjnych, turystycznych i rekreacyjnych.

& 6.

Założenia i kierunki działań, określone w jednolitym programie gospodarczo –ochronnym LKP „Lasy Spalsko-Rogowskie” należy uwzględniać w planie urządzania lasu Nadleśnictw: Brzeziny, Spała oraz Rogów (LZD)

& 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

DYREKTOR GENERALNY LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Janusz Dawidziuk


ZARZĄDZENIE Nr 10
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 7 lutego 2005 roku zmieniające Zarządzenie Nr 85 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 października 2002 roku (znak: ZO-731-18/02)
w sprawie Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Spalsko-Rogowskie” ZO-731-1/11/05

 

Na podstawie art. 13 b ust. 1 oraz art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn. 2000, Dz. U. Nr 56, poz. 679 ze zm.) zarządza się co następuje:
W Zarządzeniu nr 85 Dyrektora Generalnego Lasów państwowych z dnia 30pażdziernika 2002 roku w sprawie Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy „Spalsko-Rogowskie” zmienia się treść & 1, który otrzymuje brzmienie:

& 1.

Ustanawia się Leśny Kompleks Promocyjny „Lasy Spalsko - Rogowskie”, położony na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi, obejmujący następujące obszary:

 • Nadleśnictwo Brzeziny – obręb Brzeziny /pow. 7726 ha/oraz obręb Regny /pow. 7991 ha/
 • Nadleśnictwo Spała – obręb Lubochnia /pow. 7053 ha) oraz obręb Spała /pow. 8489 ha).

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Janusz Dawidziuk


Kategoria: Drukuj
© SGGW - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - Wszystkie prawa zastrzeżone.