Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
LEŚNY ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY W ROGOWIE
100 lat historii 1919-2019

OGŁOSZENIE

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Leśny Zakład Doświadczalny w Rogowie zaprasza doskładania pisemnych ofert przez podmioty zainteresowane objęciem umową kontraktacyjną 577,21 ha Gospodarstwa Rolnego (GR) Puczniew w tym 396,67 ha użytków ornych, 180,54 ha trwałych użytków zielonych (nieruchomość).

Termin składania pisemnych ofert upływa w dniu 4 października 2019 r. do godz. 13.00.

Miejsce składania ofert : sekretariat Dyrektora LZD w Rogowie, ul. Akademicka 20, Rogów.

Oferty powinny być złożone w zamkniętej kopercie wraz z opisanymi poniżej załącznikami, każda strona oferty i załączników powinna być ponumerowana i parafowana przez składającego. 

Oferta powinna być sporządzona na piśmie i zawierać obligatoryjną treść w następujących punktach:

  1. dokładne dane rejestrowe i adresowe oferenta wraz z numerem NIP i REGON (jeśli zostały nadane), wraz z opisem prowadzonej działalności, posiadanego doświadczenia tj. zawartych w ostatnich 3latach umowach kontraktacji zawierających świadczenia dodatkowe w rozumieniu art. 615 k.c. Oferta powinna być podpisana przez składającego a w przypadku pełnomocnika koniecznym jest dołączenie oryginału dokumentu pełnomocnictwa.
  2. określenie jaki rodzaj produktów rolnych oferent proponuje iż miał by być objęty umową kontraktacji i na jakiej powierzchni.Wymagane jest jednoznaczne złożenie oświadczenia czy oferent akceptuje warunek,że po jego stronie leżeć będzie obowiązek wykonywania świadczeń dodatkowych w rozumieniu art. 615 kc. do których należeć będzie:

a). użyczenie i utrzymanie w należytym stanie odpowiedniej ilości sprzętu rolniczego koniecznego do wyprodukowania zakładanych ilości produktów z nieruchomości,

b). udostępnienie (oddelegowanie) i utrzymanie zasobów ludzkich do obsługi sprzętu opisanego w pkt a), przy ponoszeniu wszystkich kosztów osobowych i rzeczowych z tym związanych w tym kosztów noclegów, garażowania sprzętu i składowania nasion i produktów rolnych, dostarczania wody, usługi warsztatowe, usługi monitoringu i zabezpieczenia mienia oraz dostawę energii w oparciu o możliwości Gospodarstwa Rolnego w Puczniewie,

c). zakup i dostarczenie do Gospodarstwa Rolnego w Puczniewie uzgodnionych nasion, nawozów, środków ochrony roślin.

3. określenie kwoty proponowanego ryczałtowego wynagrodzenia rocznego za wyprodukowane i dostarczone odbiorcy produkty z nieruchomości,

4. określenia na jaką liczbę lat (w cyklu rocznym październik – wrzesień) proponowana jest umowa kontraktacji,

5. przedłożenie (jako załącznik nr 1) dokumentu zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę co najmniej rocznego zobowiązania finansowego odbiorcy wobec SGGW wynikającego z jego oferty,odnawialnego corocznie przez cały okres trwania umowy. Dopuszczalne formy :gwarancja bankowa lub gwarancja ubezpieczeniowa – których realizacja przez SGGW możliwa będzie w przypadku opóźnienia w płatności odbiorcy wynagrodzenia rocznego powyżej 30 dni, nieodwołalna, płatna na pierwsze żądanie.

6. przedłożenie (jako załączniki nr 2 i nr 3)aktualnego przez odbiorcę zaświadczenia z właściwego dla niego urzędu skarbowego o niezaleganiu z podatkami i zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami ZUS (wystawionych nie wcześniej niż we wrześniu 2019 r.)

7. zgoda na zawarcie umowy w proponowanej treści przez SGGW, zgodnie z opracowanym wzorcem.

8. możliwe jest przedstawienie jako elementy dodatkowe w postaci kolejnych załączników referencje z dotychczas prowadzonej działalności.

O zawarcie umowy kontraktacji mogą się ubiegać oferenci,którzy w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie co najmniej dwie umowy kontraktacji zawierające świadczenia dodatkowe w rozumieniu art. 615 k.c. (warunek formalny).

Oferty, które nie będą wypełniać wymaganej niniejszym ogłoszeniem treści nie będą brane pod uwagę przy wyborze oferty najkorzystniejszej. Warunki wskazane w niniejszym ogłoszeniu nie podlegają negocjacjom.

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty    

  – 80 %proponowana kwota wynagrodzenia,

– 20 % rodzaj proponowanej produkcji rolnej,

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej LZD w Rogowie SGGW  http://lzdrogow.sggw.pl/  oraz tablicy ogłoszeń w jego siedzibie i Gospodarstwie Rolnym Puczniew w dniu 08.10. 2019

Z oferentem, którego propozycja zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa kontraktacji na warunkach wynikających ze złożonej oferty.

SGGW zastrzega sobie prawo do odwołania zaproszenia doskładania ofert bez podania przyczyny a z tytułu samego złożenia oferty składającym nie przysługuje roszczenie o zawarcie umowy.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 46 874 90 31


OGŁOSZENIE

W związku ze zwiększeniem zakresu prac pozyskania i zrywki drewna w Nadleśnictwie Rogów w 2019r poszukujemy zakładów usług leśnych chętnych do współpracy.

Dla ZUL-i z daleka oferujemy noclegi na czas realizacji prac.

Kontakt: sekretariat@lzd.sggw.pl    tel: 46 874-80-48, 46 874-90-08


Outlet roślin LZD

Sprzedaż roślin po cenach outletowych prowadzona jest w Arboretum od 7 września 2019 w godzinach:

poniedziałek – piątek  07:00-15:00

sobota – niedziela 12:00-18:00

OFERTA – OUTLET 2019


Święto Jesieni 28-29 września 2019r

Szanowni Państwo, już dziś zapraszamy do udziału w Święcie Jesieni.

Zainteresowanych zachęcamy do zgłaszania stoisk przy pomocy załączonej karty.

Program Święta Jesieni zamieścimy wkrótce.


Pracowników i studentów Wydziału Leśnego SGGW oraz pracowników LZD w Rogowie zapraszamy do wzięcia udziału w Zawodach wędkarskich o puchar Dziekana Wydziału Leśnego SGGW w Warszawie organizowanych przy okazji 100-lecia Wydziału Leśnego SGGW „BATORÓWKA, wrzesień 2019”. Szczegółowe informacje do pobrania poniżej.

TOP