Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
LEŚNY ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY W ROGOWIE
100 lat historii 1919-2019

Lasy Spalsko-Rogowskie

Leśny Zakład Doświadczalny SGGW w Rogowie jest częścią LKP „Lasy Spalsko-Rogowskie” położonego na terenie województwa łódzkiego, obejmującego obszar 33 667 ha.

Leśny Kompleks Promocyjny „Lasy Spalsko-Rogowskie” jest obszarem funkcjonalnym o znaczeniu ekologicznym, edukacyjnym i społecznym. Ustanowiony został 30 października 2002 r.zarządzeniem nr 85 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych. Zarządzenie to uległo zmianom 7 lutego 2005 r. i w ostatecznym brzmieniu ustanawia, iż LKP „Lasy Spalsko-Rogowskie” obejmuje:

 • nadleśnictwo Brzeziny: obręb Brzeziny o pow. 7226 ha oraz obręb Regny o pow. 7991 ha.
 • nadleśnictwo Spała: obręb Lubochnia o pow. 7053 ha i obręb Spała o pow. 8489 ha.
 • Leśny Zakład Doświadczalny w Rogowie należący do SGGW.

Cele działania LKP „Lasy Spalsko-Rogowskie”

 • promocja trwale zrównoważonej gospodarki leśnej,
 • ochrona zasobów przyrody w Lasach,
 • edukacja leśna społeczeństwa,
 • wszechstronne rozpoznanie stanu biocenozy leśnej oraz zachodzących w niej zmian,
 • trwałe zachowanie lub odtwarzanie naturalnych walorów lasu,
 • integrowanie celów trwałej gospodarki leśnej z aktywną ochroną przyrody,
 • prowadzenie prac badawczych i doświadczalnictwa leśnego,
 • szkolenie leśników i edukacja leśna społeczeństwa.

LINK DO MAPY LKP

 

Informacja o działaniach podejmowanych w ramach LKP w zasięgu LZD Rogów:

Zadania w zakresie restytucji i reintrodukcji gatunków:

 • Introdukcja bielika w kompleksie Głuchów
 • Rekonstrukcja gniazda dla bociana czarnego

Wdrażanie nowych rozwiązań w ramach prac leśnych w zakresie techniki, technologii i organizacji:

 • Wykorzystanie SIP w gospodarstwie leśnym:
  • pakiet oprogramowania ArcGIS
  • wdrażanie oprogramowania LasInfo
  • wykorzystanie systemu GPS do ochrony lasu
 • Wykorzystanie teledetekcji w gospodarstwie leśnym,
 • Przygotowanie gleby frezem glebowym i rozdrobnienie pozostałości pozrębowych rozdrabniaczem bijakowym na zrębach
 • Rozdrobnienie pozostałości pozrębowych rozdrabniaczem bijakowym na liniach przeciw pożarowych,
 • Zrywka i wywóz drewna stosowego i kłodowego przy pomocy przyczepy kłonicowej z żurawiem,

Wdrażanie opracowanych tematów naukowo badawczych:

 • Hodowla dwupiętrowych drzewostanów modrzewiowych z gatunkami cienioznośnymi w dolnym piętrze,
 • Przebudowa drzewostanów sosnowych na żyznych siedliskach drogą podsadzeń,
 • Wykorzystanie rębni stopniowej przerębowej do przebudowy drzewostanów sosnowych na żyznych siedliskach,
 • Wykorzystanie trocin sosnowych w szkółkarstwie leśnym,
 • Badania proweniencyjne z sosną zwyczajną, świerkiem pospolitym, jodłą pospolitą, modrzewiem europejskim i bukiem zwyczajnym,
 • Badania nad introdukcją obcych gatunków drzew leśnych na terenie Arboretum i w drzewostanach gospodarczych (jedlica zielona, jodła olbrzymia, sosna wydmowa i in.),
 • Badania nad zakładaniem upraw dębowych z udziałem gatunków pielęgnacyjnych (grab, sosna),
 • Badania trzebieżowe w drzewostanach dębowych,
 • Badania nad stanem fizjologicznym sadzonek drzew leśnych w okresie spoczynku,
 • Ocena aktywności polifagów w drzewostanach dębowych.

Edukacja:

 • Szkolenia
  • Pielęgnowanie drzewostanów,
  • Pielęgnacja upraw i młodników,
  • Różnorodność biologiczna i jej ochrona w lasach,
  • Ochrona strefowa w Lasach Państwowych,
  • Jak założyć arboretum w nadleśnictwie?
  • Jak realizować w praktyce program „Leśnik gospodarzem lasu”?
 • Konferencje
  • Współczesne zagadnienia edukacji leśnej społeczeństwa,
  • Aktywne metody ochrony przyrody w zrównoważonym leśnictwie,
 • Inne formy edukacji
  • Lekcje w lesie i izbie edukacyjnej dla dzieci i młodzieży,
  • Ścieżki przyrodniczo – leśne,
  • Eksponaty i wystawy stałe i czasowe w Muzeum Lasu i Drewna,
  • Zielone szkoły dla uczniów szkół licealnych,
  • Wystawy fotograficzne,
  • Wydawnictwa stałe: zeszyty „Studia i Materiały CEPL”,
  • Coroczna organizacja imprez o charakterze masowym: Święta Wiosny i Święta Jesieni,
  • Prowadzenie strony internetowej.
TOP